2015/01/04

බුදු මඟ (Along with Loard Bhuddha)


ශාන්ත කේ හේරත් ගේ නිර්මාණයක්

සුමන සමන් දෙවියෝ ඒ නිල්මිණිවන් කෙස් කළඹ රන් සුමුගෙකින් පිළිගෙන බුදුරදුන් වැඩ සිටි දහම් අමාවැසි වැස් වූ බිම් රැවන් රැසක් අතුරා ඒ මත තබා ඉඳුනිල්වන ගලින් සත්රියන් උසැති සෑයක් බන්දා කේසධාතු නිදන් කොට පුද පෙරහැර දැක්වූහ.

No comments:

Post a Comment