2015/09/22

විරිතක් එක් වුණ පත්තිරුවක්

ශාන්ත කේ හේරත් දිවයින පුවත් පතේ කවි පුටුවේ කවියක් වෙනුවෙන් අඳින ලද චිත්‍රයකි. කවියෙන් මතුව එන රස සමග මුසුවන තෙළිතුඩක පහස විඳගනිමු.

කවියේත් තෙලිතුඩෙත් පහස ලැබූ පුවත් පත් කවි පිටුවක්. සිත්තමක්.

දිවයින පුවත් පතින් ස්කෑන් කර ලබා ගත්තකි.

No comments:

Post a Comment