2014/08/07

සිත්තර සිතිවිල්ලක්චිත්‍ර ශිල්පි ශාන්ත කේ හේරත්ගේ සිත්තමක්. 

මෙය දකින ඔබට ඇතිවන සිතිවිල්ලත් සටහන් කරන්න. 

1 comment: