2012/05/31

ශාන්ත කේ හේරත්ගේ සතියේ කාටූන් (2012.05.31)


1 comment:

  1. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය අලුත් කුඩා ඒකකයක්. ජනරාල් ඒ කුඩා පක්ෂය විසින් කොටුකර ගැනීම යුතුද? ඔහුගේ ප්‍රමාණයට මේ දැල ලොකු කර ගතහැකිද? කාටුන් ශිල්පියා ඉතා අඩු රේකා ප්‍රමාණයකින් අපේ සිතේ ඇතිකරවන සිතුවිලි ගොන්න ඉමක් නැති මාර්ගයක අප කැදවාගෙන යන ආකාරය රසවීදීමයි. කාටුනයක් තේරැම් ගන්නවාට වඩා රසවිදීම කොතරම් අපූරැද?

    ReplyDelete