2012/06/02

ප්‍රාර්ථනා - තිස් වසරක පුවත්පත් කලාවේ අභාමානය

දිවයින් පුවත් පතේ තිස් සරක සැමරුම වෙනුවෙන් 2012 වර්ෂය වෙනුවෙන් ශාන්ත කේ හේරත් නිර්මාණය කල දින දර්ශනය

No comments:

Post a Comment