2012/04/15

පළමු චිත්‍රය
මෙම අඩවිය හාරහා ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන පළමු චිත්‍රයයි මේ.

5 comments:

 1. පැරණි බුදු මැදුරක් සිහි වෙනවා.

  ReplyDelete
  Replies
  1. මහනුවර යුගයේ සිතුවම් සම්ප්‍රධාය පිලබදව කරන ලද අධ්‍යනයක ප්‍රතිඵල.... ඔබේ සිහිපත් වීමේ නිවැරදිබව ගන සතුටුයි. ස්තුතියි...

   Delete
  2. මහනුවර යුගයේ සිතුවම් සම්ප්‍රධාය පිලබදව කරන ලද අධ්‍යනයක ප්‍රතිඵල.... ඔබේ සිහිපත් වීමේ නිවැරදිබව ගන සතුටුයි. ස්තුතියි...

   Delete