2013/10/06

2012 හොඳම පිටකවරය සම්මානය ශාන්ත කේ හේරත්ට


  2012 හොදම පිටකවරය - ශාන්ත කේ හේරත්


 ශාන්ත කේ හේරත් සිය සම්මානය ලබා ගනිමින්හොදම ළමා සාහිත්‍ය කෘතිය - නෙවිල් පෙරේරා 


 නෙවිල් පෙරේරා මහතා දිවයිනෙන් බැහැර ගොස් සිටි නිසා එම සම්මානය - කෘතියේ චිත්‍ර නිර්මාණය කල ශාන්ත කේ හේරත් විසින් ලබාගත් අයුරු සම්මාන ලැබූ කෘතියේ සිංහල පිටපත

 
   නෙවිල් - ශාන්තතවත් ලිපි

No comments:

Post a Comment